Kiyoshi Kono Yoru

"Silent Night"

English dialogue translation by Kurozuki (manga@kurozuki.com).

Japanese lyrics

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
Sukui no miko wa mabune no naka ni
Nemuritamou ito yasuku

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
Makibito-tachi wa miko no mimae ni
Nukazukinu kashikomite

    Usagi: From Usagi.
    Ami:  From Ami.
    Rei:  From Rei.
    Mako:  From Makoto.
    Mina:  From Minako.
    All:  Merry Christmas to you.

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni
Megumi no miyo no ashita no hikari
Kagayakeri hogaraka ni

< Back