Ave Maria

Japanese lyrics

Ave maria waga kimi
No no hate ni nagekou otome ga inori wo
Aware to kikasetamae
Mimoto ni yasurakeku
Ikowashimetamae
Nayameru kono kokoro
Kimi ni negimatsuru
Ave maria

Ave maria waga kimi
Iwao no fushido ni mo kimi ga megumi no moto
Yasukeki yume wa aran
Kimi emasetamaeba
Hana no ka wa taeji
Tayorube naki otome
Kimi ni negimatsuru
Ave maria

Magatsu hi no osore mo
Kimi gami hikari ni
Kumo to chirite kien
Hishigareshi kokoro wo kimi iyashitamae
Kagirinaki shin mote
Kimi ni negimatsuru
Ave maria

< Back