Arano no Hate ni

"Angels We Have Heard on High"

Japanese lyrics

*Gloria in excelsis Deo
 Gloria in excelsis Deo

Arano no hate ni yuuhi wa ochite
Taenaru shirabe ame yori hibiku

*Repeat

Hitsuji wo mamoru nobe no makibito
Amenaru uta wo yorokobi kikinu

Miuta wo kikite
Hitsuji kaira wa mabune ni fuseru
Miko wo ogaminu

Kyou shi mo miko wa
Umareta mainu yorozu no tami yo
Isamite uta wo

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis in excelsis
In excelsis Deo

< Back